1. 2011-05-11 - Mexico City
 2. 2011-05-11 - Mexico City
 3. 2009-10-03 - Raleigh
 4. 2010-09-03 - Athens
 5. 2011-07-14 - Philadelphia
 6. 2011-07-17 - St. Louis
 7. 2010-09-03 - Athens
 8. 2011-07-17 - St. Louis
 9. 2011-07-02 - Nashville
 10. 2010-09-03 - Athens
 11. 2011-07-17 - St. Louis
 12. 2010-09-03 - Athens