1. 2009-09-16 - Toronto
 2. 2009-09-16 - Toronto
 3. 2009-09-16 - Toronto
 4. 2009-09-16 - Toronto
 5. 2009-09-16 - Toronto
 6. U2 in Toronto
 7. 2009-09-16 - Toronto
 8. 2009-09-16 - Toronto
 9. U2 in Toronto
 10. 2009-08-20 - Sheffield
 11. U2 in Toronto
 12. 2009-10-14 - Houston