1. 2017-09-08 - Minneapolis
 2. 2019-11-15 - Melbourne
 3. 2017-09-08 - Minneapolis
 4. 2017-06-04 - Chicago
 5. 2017-09-08 - Minneapolis
 6. 2019-11-15 - Melbourne
 7. 2017-06-04 - Chicago
 8. 2017-06-04 - Chicago
 9. 2019-11-15 - Melbourne
 10. 2017-06-04 - Chicago
 11. 2017-06-04 - Chicago
 12. 2019-11-22 - Sydney