1. 2015-07-15 - Boston
 2. 2015-07-15 - Boston
 3. 2015-07-15 - Boston
 4. 2015-09-16 - Stockholm
 5. 2015-07-15 - Boston
 6. 2015-05-14 - Vancouver
 7. 2015-05-14 - Vancouver
 8. 2015-09-16 - Stockholm
 9. 2015-09-16 - Stockholm
 10. 2015-09-16 - Stockholm
 11. 2015-09-16 - Stockholm
 12. 2015-09-16 - Stockholm