1. 2011-07-23 - Minneapolis
  2. 2011-07-23 - Minneapolis
  3. 2011-07-23 - Minneapolis
  4. 2011-07-23 - Minneapolis
  5. 2011-07-23 - Minneapolis
  6. 2011-07-23 - Minneapolis
  7. 2011-07-23 - Minneapolis
  8. 2011-07-23 - Minneapolis
  9. 2011-07-23 - Minneapolis