1. 2019-11-08 - Auckland
  2. 2019-11-08 - Auckland
  3. 2019-11-08 - Auckland
  4. 2019-11-08 - Auckland
  5. 2019-11-08 - Auckland
  6. 2019-11-08 - Auckland
  7. 2019-11-08 - Auckland
  8. 2019-11-08 - Auckland
  9. 2019-11-08 - Auckland
  10. U2 promo photo Joshua Tree 2019 tour