1. Bono with eyeliner
 2. Bono casual
 3. Edge and Bono, ZooTV, guitar
 4. Drag, Larry, Bono, bed, ZooTV
 5. ZooTV
 6. Bono gettins his photo taken
 7. Bono and David Guyer, ZooTV
 8. U2 flying to Austin from Houston
 9. Smoking Bono, ZooTV
 10. Zoo TV Edge
 11. 1981-03-24 - Vancouver
 12. 1981-03-24 - Vancouver