1. 1981-04-09 - Minneapolis
All photos from Minneapolis