1. Bono showing his shoe
 2. 1997-04-25 - Las Vegas
 3. Bono smoking with hoodie
 4. 2009-10-25 - Pasadena
 5. 1997-09-20 - Reggio Emilia
 6. 1992-08-07 - Hershey
 7. Bono smoking
 8. Bono with naked woman
 9. 2011-06-29 - Miami
 10. Bono and George Ayittey at TEDGlobal
 11. Bono at a movie premiere
 12. 2009-08-15 - London