1. 2011-06-29 - Miami
 2. Bono during a Popmart show
 3. Bono smoking
 4. 1997-04-25 - Las Vegas
 5. Bono and George Ayittey at TEDGlobal
 6. Bono Fly in 1992
 7. Bono and Larry during Popmart
 8. Bono showing his shoe
 9. Bono with naked woman
 10. 1997-09-20 - Reggio Emilia
 11. 2009-10-25 - Pasadena
 12. U2 Pop