1. Big Sacha Baron Cohen fan here.
  2. Beautiful
  3. Jeez!
  4. Jizz