1. 2009-09-17 - Toronto
 2. 2009-06-30 - Barcelona
 3. 2009-09-17 - Toronto
 4. 2009-09-17 - Toronto
 5. 2009-07-18 - Berlin
 6. 2009-09-17 - Toronto
 7. 2009-09-17 - Toronto
 8. 2009-06-30 - Barcelona
 9. 2009-06-30 - Barcelona
 10. 2009-10-03 - Raleigh
 11. 2009-07-18 - Berlin
 12. 2009-10-03 - Raleigh