1. 2011-05-24 - Salt Lake City
  2. 2011-05-24 - Salt Lake City
  3. 2011-05-24 - Salt Lake City
  4. U2 in Sydney
  5. Bono sitting on catwalk