1. 2011-07-23 - Minneapolis
  2. 2011-07-23 - Minneapolis
  3. 2011-07-17 - St. Louis
  4. 2011-07-20 - East Rutherford
  5. 2011-07-23 - Minneapolis