1. 1987-09-18 - Boston
 2. 1987-09-18 - Boston
 3. 1987-09-18 - Boston
 4. 1990-01-06 - Rotterdam
 5. Edge, Rattle and Hum era
 6. Bono
 7. The Edge with cowboy hat
 8. 1987-04-30 - Pontiac
 9. 1987-04-30 - Pontiac
 10. 1987-04-30 - Pontiac
 11. 1987-04-30 - Pontiac
 12. 1987-04-30 - Pontiac