1. Zoo TV Bono, The Fly
 2. Edge and Bono, ZooTV, guitar
 3. Drag, Larry, Bono, bed, ZooTV
 4. ZooTV
 5. Bono gettins his photo taken
 6. Bono and David Guyer, ZooTV
 7. U2 flying to Austin from Houston
 8. Smoking Bono, ZooTV
 9. Zoo TV Edge
 10. Even Better Than The Real Thing videoshoot
 11. Even Better Than The Real Thing videoshoot
 12. 1992-05-14 - San Sebastian